.

අපගේ සේවා

Our Services

පලාපල වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් සේවා රැසක් ඉටු කර ගැනීමට පුලුවන්. ඊට නොමිලයේ සහ සහනදායි දායක මුදලක් ගෙවීමෙන් ලබාගත හැකි සේවාවන්ද ඇතුළත්ය.

හඳුන්වාදීමේ කාලය තුල 50% ක් අඩුකර විශේෂ සහන ගාස්තු යටතේ දායකත්ව සහ සේවාවන් ලබා දීමට අප කටයුතු කර ඇත.

දවසේ ලග්න පලාපල - Daily Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
වාර්ෂික ලග්න පලාපල - Yearly Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා

පෞද්ගලික පලාපලPersonalized Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
අනාගත ලග්න පලාපලFuture Horoscope
මසකට රුපියල් 100 ක් ගෙවා තුන් මසක්
අනාගත පලාපල දැනගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
ගෝචර සහ ජන්ම පලාපල Current and Birth Horoscope
විස්තර සඳහා

ජන්ම පලාපල විස්තරාත්මකව - General Horoscope Readings
වසරක දායකත්වය, සීමාරහිත ඉදිරියට
පලාපල  – විස්තර සඳහා

විශේෂ සේවා – Special services

ඔබේ ජන්ම පත්‍රය නිවැරදිද?
Is your horoscope accurate?

      New!     
ඉදිරි වර්ෂය ඔබට කොහොමද?
How’s the future for you?    New!  hot-price-verticle