අපගේ සේවා

Our Services

පලාපල වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් සේවා රැසක් ඉටු කර ගැනීමට පුලුවන්. ඊට නොමිලයේ සහ සහනදායි දායක මුදලක් ගෙවීමෙන් ලබාගත හැකි සේවාවන්ද ඇතුළත්ය.

හඳුන්වාදීමේ කාලය තුල 50% ක් අඩුකර විශේෂ සහන ගාස්තු යටතේ දායකත්ව සහ සේවාවන් ලබා දීමට අප කටයුතු කර ඇත.

දවසේ ලග්න පලාපල - Daily Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
වාර්ෂික ලග්න පලාපල - Yearly Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා

පෞද්ගලික පලාපලPersonalized Horoscope
මෙය පලාපල.lk මගින් කිසිදු මුදලක්
නොගෙවා නොමිලේ ලබා ගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
අනාගත ලග්න පලාපලFuture Horoscope
මසකට රුපියල් 100 ක් ගෙවා තුන් මසක්
අනාගත පලාපල දැනගත හැකිය. – විස්තර සඳහා
ගෝචර සහ ජන්ම පලාපල Current and Birth Horoscope
විස්තර සඳහා

ජන්ම පලාපල විස්තරාත්මකව - General Horoscope Readings
වසරක දායකත්වය, සීමාරහිත ඉදිරියට
පලාපල  – විස්තර සඳහා

විශේෂ සේවා – Special services

ඔබේ ජන්ම පත්‍රය නිවැරදිද?
Is your horoscope accurate?

      New!     
ඉදිරි වර්ෂය ඔබට කොහොමද?
How’s the future for you?    New!  hot-price-verticle

Labels

2015 2020 accurate horoscope analyze aquarius Aquarius monthly horoscope Aries astrology astrology news birth horoscope Cancer Capricorn Capricorn Jupiter transit daily-horoscope December false Future horoscope Gemini Gemini monthly- horoscope history horoscope horoscope yourself July 2015 jupite jupiter jupiter in leo jupiter transit Jupiter transit for you jupiter transit in leo lagna palapla Leo libra Libra monthly horoscope monthly monthly horoscope monthly horoscope 2015 monthly- horoscope moon October October 2015 personalized horoscope Pisces Pisces monthly horoscope planets Sagittarius Sagittarius monthly horoscope Scorpio solar system sun Sun - Jupiter exchange sun and mars conjunction sun mars conjunction horoscope Taurus Taurus monthly horoscope transit transit Horoscope true ubhayachari yoga virgo Virgo monthly horoscope your අනාගත ලග්න පලාපල ඉර උභයචාරී යෝග ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් 2015 ඔබට කොහොමද ඔබම බලාගන්න ඔබේ පලාපල ඔබේ ලග්නයට කටක ලග්න පලාපල - ඔක්තෝබර් 2015 කටක ලග්න පලාපල - ජූලි 2015 කටක ලග්නය කන්‍යා ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්න පලාපල කුම්භ ලග්නය ගුරු මාරුව ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට - කන්‍යා ලග්නය ගෝචර පලාපල ජන්ම පත්‍රය ජන්ම පලාපල ජූලි 2015 ජූලි මාසයට තුලා ලග්න පලාපල තුලා ලග්නය දවසේ ලග්න පලාපල දෙසැම්බර් ධනු ලග්න පලාපල ධනු ලග්නය නිවැරදි පලාපල පලාපල විස්තර පෞද්ගලික ලග්න පලාපල මකර ලග්න පලාපල මකර ලග්නය මිථුන ලග්න පලාපල මිථුන ලග්නය මීන මීන ලග්න පලාපල මීන ලග්නය මේෂ ලග්නය යෝග රවි - ගුරු පරිවර්ථනය රවි කුජ සංයෝගය රවි ගුරු පරිවර්ථනය ලග්න ලග්න පලාපල වාර්ෂික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්න පලාපල වෘශ්චික ලග්නය වෘෂභ ලග්න පලාපල වෙශී වොශී සිංහ සිංහ ලග්න පලාපල සිංහ ලග්නය හඳ