.

මුදල් ගෙවීම්

How to Pay

පලාපල.lk සේවා සඳහා ඔබේ ළඟම පිහිටි සම්පත් බැංකුව මගින් ඔබේ ගෙවීම් කල හැකියි. 


    

මුදල් ගෙවීමෙන් පසු

071 45 94 94 5
076 99 45 231

palapalalk@gmail.com

  1. මුදල් ගෙවීමෙන් පසු අපට දුරකථනය ඇමතුමක් දෙන්න.
  2. ඉන් පසු අප විසින් ඔබ ගෙවන ලද සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබගේ ගිණුමට ඇතුළත් කර ඔබගේ දුරකතනයට හෝ ඊමේල් මගින් ඔබට දැනුම් දෙනු ඇත.
  3. පළමුව ඔබ ගෙවන ලද සම්පූර්ණ මුදල ඔබගේ ගිණුමට බැර වී ඇතිදැයි තහවුරු කරගන්න.
  4. ඉන්පසු ඔබ විසින් ලබා ගන්නා සේවාව තෝරා ඉදිරියට යන්න.
  5. එවිට ඔබගේ ගිණුමේ ඇති මුදලෙන් අපගේ සේවා ගාස්තු අඩු වී ඔබ ගෙවූ සේවාව ස්වයංක්‍රීයව සක්‍රීය වනු ඇත.
  6. ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂයක් වී නම් එය දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ දර්ශනය වනු ඇත.