.

පැකේජයන්

Packagesදවසේ ලග්න පලාපල
Daily Horoscope
 – විස්තර සඳහා
වාර්ෂික ලග්න පලාපල
Yearly Horoscope

 –
විස්තර සඳහා
පෞද්ගලික පලාපල
Personalized Horoscope

 –
විස්තර සඳහා
අනාගත ලග්න පලාපල
Future Horoscope

 –
විස්තර සඳහා
ඔබේ පලාපල ඔබම බලාගන්න
Your Horoscope Find Yourself
 – විස්තර සඳහා
ජන්ම පලාපල විස්තරාත්මකව
General Horoscope Readings

විස්තර සඳහ

විස්තර සඳහා
For details

ජීවිත කාලයටම

Rs. 0

   Order Now!  

Rs. 200

මසකට
Rs. 100

   Order Now!  

Rs. 1,000

වර්ෂයකට
Rs. 500

   Order Now!  

Rs. 3,000

වර්ෂයකට
Rs. 1,500

   Order Now!  

hot-price-verticle

ගැටළුවක් නම්.....
info@palapala.lk
071 45 9494 5
077 99 45 231 

මුදල් ගෙවීම
සම්පත් බැංකුව  මගින්
විස්තර සඳහා

 

විශේෂ සේවා – Special services

   
ඔබේ ජන්ම පත්‍රය නිවැරදිද?
Is your horoscope accurate?

Rs. 500
Rs. 250

   Order Now!   විස්තර සඳහා
ඉදිරි වර්ෂය ඔබට කොහොමද?
How’s the future for you?

Rs. 1500
Rs. 750

   Order Now!   විස්තර සඳහා