.

ඔබට අවශ්‍ය වේලාවක සේවාවන් සක්‍රීය කර ගැනීම සඳහා ඔබේ පලාපල ගිණුමට ටොප් අප් කරන මුදලට දෙගුණයක වටිනාකමක්! මෙම දීමනාව සීමිත කාලයකට පමණයි.

...

2015 ඔක්තෝබර් ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

පවතින ග්‍රහචාරය අනුව 2015 ඔක්තෝබර් මාසය ලග්න රැසකට වාසි රැසක් උදාකර දෙයි. විශේෂයෙන්ම ජීවිතයේ අමතක නොවන සිහිවටන එක් කිරීමට සමත් වෙයි. ඒ අනුව මෙම වසරේ ඔක්තෝම්බරය එක් එක් ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න බලමු.

ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට කෙසේද?

රවි හිමි සිංහ රාශිය ගුරුට මිත්‍ර රාශියකි. එබැවින් මෙම ග්‍රහ මාරුව බොහෝ දෙනෙකුට සුබඵල ගෙන දීමට සමත්ය.

නිවැරදි ජ්‍යොතිෂය වෙනුවෙන් ඔබේ දායකත්වය

මෙම ලිපිය කියවන ඔබ ‍‍ ජ්‍යොතිෂ පළිබඳ විශ්වාස කරන, නොකරන ‍හෝ මධ්‍යස්ථ මත දරන්නනෙක් විය හැක. තවත් සමහර විටක ඔබේ ජන්ම පත්‍රය ජ්‍යොතිෂඥයෙකු ලවා විග්‍රහ කර නොගත් අයෙක් විය හැක. ...

මේ වසරේ සිදු වෙන සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුව

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ බලවත්ම සුභ ග්‍රහයා වන බ්‍රහස්පති හෙවත් ගුරු රවි හිමි සිංහ රාශිගත වීම මේ වසරේ සිදු වෙන සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවයි.

Monday, July 8, 2024

ඉක්මන් කරන්න තව ටික කාගයකට විතරයි! මුදල් දෙගුණ කර ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂණය නොමිලේ

\

වාසනාවන්ත හිතවතුනි,
* පවතින ගුහ මාරු සමග ඉදිරියේදී සුදුවන ගුහමාරු සමගින් ඔබේ ලග්නය ගැන පූර්ණ පගාපල විසතරයක්,,,
* උපන් වේලාව නිවැරදිව සකසා නිවැරදි පලාපල විස්තරවක්,,,
ඔබේ නැකැතට අනුව සඅකලුනු දීර්ග පලාපග විස්තැයක්,,,
* පක්ෂියා රජකරන වේලාව අංක විද්යාව රිශි දෘෂ්ටි උපකාරයෙන් විද්යනුකූල පලාපල විස්තරයක්,,,
^ දවසේ ඉර නගින වේලාව නිවැරදි තත්කලය ඇසුරෙන් ඵූර්ණ පලාපල විස්තරයක්,,,
* පංඡ මහා ශක්ති පංච භූත පදච දෝෂ ඇසුරෙන් නිවැරදි පලාපල විස්තරයක්,,,
ඒකක් සඳහා අයකිරීම රු. 5000කි.
සීමිත කාලයකට පමණක් රු.2500කි.
දෙදෙකෙු හෝ වැඩි දෙනෙකුට සිත්ගන්න සුලු වට්ටම්.
අදම අප හා ඒකතු වන්න. ඔබට ජය නියතයි!


 

ඉක්මන් කරන්න තව ටික කාගයකට විතරයි! මුදල් දෙගුණ කර ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂණය නොමිලේ

ඉක්මන් කරන්න තව ටික කාගයකට විතරයි!
වාසනාවන්ත හිතවතුනි,
* පවතින ගුහ මාරු සමග ඉදිරියේදී සුදුවන ගුහමාරු සමගින් ඔබේ ලග්නය ගැන පූර්ණ පගාපල විසතරයක්,,,
* උපන් වේලාව නිවැරදිව සකසා නිවැරදි පලාපල විස්තරවක්,,,
ඔබේ නැකැතට අනුව සඅකලුනු දීර්ග පලාපග විස්තැයක්,,,
* පක්ෂියා රජකරන වේලාව අංක විද්යාව රිශි දෘෂ්ටි උපකාරයෙන් විද්යනුකූල පලාපල විස්තරයක්,,,
^ දවසේ ඉර නගින වේලාව නිවැරදි තත්කලය ඇසුරෙන් ඵූර්ණ පලාපල විස්තරයක්,,,
* පංඡ මහා ශක්ති පංච භූත පදච දෝෂ ඇසුරෙන් නිවැරදි පලාපල විස්තරයක්,,,
ඒකක් සඳහා අයකිරීම රු. 5000කි.
සීමිත කාලයකට පමණක් රු.2500කි.
දෙදෙකෙු හෝ වැඩි දෙනෙකුට සිත්ගන්න සුලු වට්ටම්.
අදම අප හා ඒකතු වන්න. ඔබට ජය නියතයි!